Handelsbetingelser


Handelsbetingelser_cover_foto

Efterfølgende salgs- og leveringsbetingelser er gældende, såfremt de ikke specifikt er ændret gennem en skriftlig aftale parterne imellem.

1. Tilbud:

Tilbud er gældende 30 dage fra tilbudsdato.

2. Ordren:

Ordren er først endelig accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det aftalte og den fremsendte ordrebekræftelse, bedes dette meddelt AKUART indenfor 3 arbejdsdage, i modsat fald er det i ordrebekræftelsen anførte gældende.

3. Priser:

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms med mindre andet er angivet. Priserne er faste i aftale/tilbudsperioden, dog tages der forbehold for prisændringer som følge af væsentlige ændringer i told, skat, afgifter, samt evt. ændringer i valutakurser, råvarepriser m.m.

4. Betalingsbetingelser:

8 dage netto kontant med mindre andet fremgår af ordrebekræftelse og faktura. Ved ordrer over kr. 100.000,- faktureres 1/2 ved ordreafgivelse og 1/2 ved levering. Ved manglende eller for sen betaling bortfalder eventuel rabat, og der beregnes rente af forfalden saldo med 2% pr. påbegyndt måned i erhvervsforhold og diskonto + 5% pa. i forbrugerforhold. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav mod AKUART og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Ejendomsforbehold:

AKUART forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt. Tilbud, tegninger og andet forbliver AKUART’s ejendom, medmindre andet skriftligt er aftalt. Disse må ikke uden AKUART’s accept bringes til tredjemands viden.

6. Leveringsbetingelser:

AKUART leverer i hele Danmark. Ved levering til Grønland, Færøerne og ikke-brofaste øer, skal der udarbejdes specifik aftale inden bestilling. Alle ordre leveres på hverdage i dagtimerne. Alle varer leveres i gadeplan/fortovskant. Derfra skal du selv sørge for transporten til boligen/etage. Det skal være muligt for en lastbil at køre til leveringsadressen.

Ved levering undersøg altid alle pakker for synlige transportskader inden der kvitteres for modtagelsen. Eventuelle skader skal noteres på fragtbrevet med overskriften: Ordre modtaget med forbehold for skader. Hvis det ved levering allerede er synligt, at der er skader på produktet, som svarer til skaderne på emballagen skal du/I nægte at modtage varerne, og efterfølgende informere AKUART herom. Det er en stor hjælp for os, hvis skader på emballage + varer dokumenteres med foto. Varerne kan godt have fået en skade, som ikke kan ses på emballagen. Pak derfor dine varer ud hurtigst muligt og kontroller dem. Er der en skade, som ikke kunne ses på emballagen, bedes den meddeles AKUART straks, også med affotografering af den pågældende skade, da det i tilfælde af sen anmeldelse af skaden kan være svært for forbrugeren at bevise, at der er tale om en fragtskade.

Bemærk, at har man valgt af varen f.eks. kan stilles i evt. en garage eller carport, er det modtagerens eget ansvar hvis en pakke er blevet beskadiget.

7. Myndighedsgodkendelser:

AKUART gør opmærksom på at vi ikke tager ansvaret for indhentning af eventuelle godkendelser fra myndigheder. Vær derfor opmærksom på om den tilbudte løsning kræver godkendelse fra for eksempel brand- eller levnedsmiddelmyndigheder.

8. Montage:

Ved montage udført af AKUART, indeholder prisen alle omkostninger til stillads, transport, kørepenge, m.m. Arbejdet forudsættes udført uden væsentlige gener og i normal arbejdstid. Kunden forpligter sig til at tilfartsveje, gange, elevatorer m.v. er tilgængelige og lokalerne ryddet for eksisterende møblement, således at montagen kan foretages uhindret. Afbrydelser og forsinkelser, som AKUART ikke har ansvaret for, faktureres. Rengøring efterfølgende montagearbejde er ikke med i tilbuddet. Ved montagestart bedes anvises sted til bortskaffelse af affald. Der er typisk tale om pap, metal og mineraluld. Arbejder der udføres i forbindelse med akustikregulering, men som ikke er specifikt beskrevet i tilbuddet, er ikke indeholdt i prisen. Der kan være tale om el-, ventilation- ellers malerarbejde.

For gør-det-selv montagevejledning, læs mere her.

9. Leveringstider:

Leveringstid angives på ordrebekræftelsen. AKUART sender de bestilte varer i løbet af senest 10-14 arbejdsdage. AKUART påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab i forbindelse med eventuel overskridelse af leveringstiderne, og en overskridelse af leveringstiderne berettiger ikke køber til at annullere ordren. Såfremt en bekræftet levering rykkes på købers foranledning, forbeholder AKUART sig retten til at fakturere ordrebeløbet på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

10. Returnering:

Da alle varer er specielt fremstillet til den enkelte ordre, kan varer som udgangspunkt ikke returneres. I særlige tilfælde kan der efter forudgående aftale foretages returnering af specialfremstillede varer mod et gebyr på minimum 20% af produktets vejledende udsalgspris.

11. Ansvarsbegrænsning:

Et eventuelt erstatningskrav overfor AKUART kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. AKUART hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab opstået som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte.

12. Reklamationsret:

AKUART yder fra fakturadato 2 års reklamationsret på fabrikations‐ og materialefejl. Reklamation dækker ikke slitage. AKUART frasiger sig ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug/behandling eller uagtsom brug/behandling af leverede varer.

13. Produktansvar:

AKUART er kun ansvarlig for eventuelle person- og tingsskader i det omfang det kan dokumenteres, at de pågældende skader er forårsaget af AKUART ved grov uagtsomhed. AKUART kan ikke gøres ansvarlig for følgeskader, herunder driftstab og andre indirekte tab, der kan henføres til et eventuelt produktansvar. AKUART’s samlede ansvar for person- og tingsskader er begrænset til kr. 10.000.000,-. Såfremt AKUART måtte blive pålagt et eventuelt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde AKUART skadesløs, i det omfang kravet måtte overstige den nævnte beløbsgrænse.

14. Force Majeure:

I tilfælde af, at AKUART er helt eller delvist afskåret fra at opfylde sine forpligtelser over for kunden som følge af force majeure eller andre udefra kommende omstændigheder, som AKUART ikke bærer ansvaret for, såsom krig og oprørslignende tilstande, strejke, lock-out og andre typer af arbejdsretlige konflikter, brand og stormflod, mangel på arbejdskraft, materialer og brændstof, vareknaphed, transportvanskeligheder, regeringsindgreb, valutarestriktioner og forsinkelser eller leveringssvigt fra underleverandører og andre tilsvarende forhold, kan AKUART ikke gøres ansvarlig for tab, det være sig direkte eller indirekte tab, som kunden og/eller tredjemand måtte lide i den anledning. De nævnte forhold berettiger i øvrigt AKUART til vederlagsfrit at ophæve enhver aftale og/eller annullere enhver ordre, der er omfattet af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Hvis mængden af de varer, der indgår i en given ordre reduceres i den forbindelse, er køberen forpligtet til at aftage det kvantum varer, som AKUART er i stand til at levere. Betalingen herfor fastsættes i givet fald til en forholdsmæssig andel af den oprindeligt aftalte købesum.

15. Copyright:

I tilfælde af at kunden ønsker at få påtrykt et selvvalgt motiv, som ikke indgår i AKUARTs galleri, indestår kunden for at have truffet alle nødvendige aftaler med eventuelle rettighedshavere om udnyttelsen af motivet. Kunden friholder AKUART for ethvert krav fra tredjemand i den forbindelse.